Regulamin akcji "ZNIŻKA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH" - Traser ® taktyczne zegarki szwajcarskie

Do każdego zegarka GRATIS do wyboru. Butla turystyczna SIGG, nożyk/brelok KERSHAW lub brelok TRIGALIGHT.

Regulamin akcji “ZNIŻKA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH”

OFERTA SPECJALNA
ZNIŻKA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Promocji są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRO WATCHES PAWEŁ BIERNACKI, PAWEŁ KAMIŃSKI S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: Stanisław Dolny 350, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska), adres poczty elektronicznej: sklep@traser.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 502-404-447 lub 510-967-007 (koszt połączenia standardowy, wg. stawki operatora).
1.2. Promocja skierowana jest wyłącznie do przedstawicieli służb mundurowych wskazanych w Regulaminie.
1.3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem: www.traser.com.pl oraz u Autoryzowanych Partnerów Organizatora.

2.DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.1.1. KLIENT, UCZESTNIK – osoba fizyczna będąca przedstawicielem służb mundurowych wskazanych w Regulaminie, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.2. ORGANIZATOR – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRO WATCHES PAWEŁ BIERNACKI, PAWEŁ KAMIŃSKI S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: Stanisław Dolny 350, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska), NIP 5512638429, REGON 382233751, adres poczty elektronicznej: sklep@traser.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 502-404-447 lub 510-967-007 (koszt połączenia standardowy, wg. stawki operatora) tj.: PAWEŁ BIERNACKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PAWEŁ BIERNACKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: Stanisław Dolny 350, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) zarejestrowanego jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6762037364, REGON: 357159400 oraz PAWEŁ KAMIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PAWEŁ KAMIŃSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: Stanisław Dolny 350, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) zarejestrowanego jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8522504152, REGON: 364472777.
1.1.3. AUTORYZOWANY PARTNER – autoryzowany partner Organizatora w zakresie sprzedaży zegarków marki Traser. Lista autoryzowanych partnerów dostępna na stronie Organizatora pod adresem Gdzie kupić? , dodatkowo status autoryzowanego partnera można zweryfikować kontaktując się z Organizatorem.
1.1.4. PROMOCJA, OFERTA SPECJALNA – niniejsza promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.
1.1.6. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępnym pod adresem: www.traser.com.pl.

3.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna będąca w trakcie trwania Promocji przedstawicielem jednej lub więcej z poniższych służb mundurowych, a także ratownictwa medycznego:
1.1.7. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
1.1.8. Policja i Żandarmeria Wojskowa
1.1.9. Służba Więzienna
1.1.10. Służba Ochrony Państwa
1.1.11. Straż Graniczna
1.1.12. Państwowa Straż Pożarna
1.1.13. Ochotnicza Straż Pożarna
1.1.14. Straż Ochrony Kolei
1.1.15. Służby specjalne typu: AW, ABW
1.1.16. Służba Celno-Skarbowa
1.1.17. Służba Leśna
1.1.18. Straż Miejska
1.1.19. Straż Marszałkowska
1.1.20. Inspekcja Transportu Drogowego.
1.1.21. Państwowe Ratownictwo Medyczne


3.2. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik jest obowiązany wypełnić formularz kontaktowy na stronie Promocji dostępnej pod adresem Zniżka dla Służb Mundurowych? lub skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem za pośrednictwem adres poczty elektronicznej: sklep@traser.com.pl celem wzięcia udziału w Promocji.
3.3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest potwierdzenie przez Uczestnika posiadania statusu przedstawiciela jednej lub więcej z służb mundurowych lub Państwowego Ratownictwa Medycznego, wskazanych w Regulaminie.
3.4. Organizator w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od otrzymania zgłoszenia Uczestnika udziału w Promocji przesyła na podany przez niego adres poczty elektronicznej indywidualny kod rabatowy.
3.5. Uczestnik biorący udział w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie ich zmiany do ich aktualizacji.
3.6. Udział w Promocji jest dobrowolny.

4.WARUNKI PROMOCJI

4.1. Promocja obowiązuje od dnia 16.12.2021 r. do odwołania. Organizator ma prawo zakończyć Promocję informując o tym Uczestników z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
4.2. Czas trwania Promocji jest również okresem, w którym Uczestnik może wykorzystać otrzymany kod rabatowy.
4.3. Uczestnik spełniający warunki uczestnictwa w Promocji otrzyma od Organizatora jednorazowy kod rabatowy uprawniający do skorzystania ze zniżki w wysokości 15 % na wszystkie zegarki Traser oferowane w Sklepie Internetowym oraz w sklepach Autoryzowanych Partnerów Organizatora.
4.4. Uczestnik może wykorzystać otrzymany kod rabatowy podając go przed zakupem – w przypadku zakupu przez Sklep Internetowy Uczestnik obowiązany jest wpisać kod rabatowy w formularzu zamówienia przed jego złożeniem zgodnie z informacjami wyświetlającymi się na stronie Sklepu Internetowego.
4.5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Uczestnika do otrzymania jednorazowego rabatu.
4.6. W ramach jednego zakupu użyty może być wyłącznie jeden kod rabatowy. Jeden Uczestnik może skorzystać z Promocji wyłącznie jeden raz.
4.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami.

5.WARUNKI REZYGNACJI

5.1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez wysłanie stosownego żądania Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@traser.com.pl lub pisemnie na adres Stanisław Dolny 350, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

6.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@traser.com.pl lub pisemnie na adres Stanisław Dolny 350, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7.DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
7.2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
7.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora są wskazane poniżej – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
7.4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach oraz w następujących okresach:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Uczestnictwo w Promocji lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed uczestnictwem w PromocjiArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyDane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

7.5. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
1.1.21. podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Nagrody przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Nagrody Klientowi.
1.1.22. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności za koszty dostawy w formie płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
1.1.23. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
1.1.24. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
7.6. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1.1.25. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
1.1.26. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1.1.27. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.1.28. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
1.1.29. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7.7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.